Home
Stem
Bekijk video
Doe mee
Contact
Winnaars
Planning
Blijf op de hoogte
Partners

Disclaimer

Disclaimer / Algemene voorwaarden

Disclaimer voor de website ‘Beste Product van het Jaar België’ 2023-2024 Versie Januari 2023

Onderstaand vindt u de Disclaimer die van toepassing is op de website van de Verkiezing en Publieksprijs ‘Beste Product van het Jaar België’ 2023-2024 een initiatief van Q&A Insights BV (hierna te noemen: Q&A) in samenwerking met Consumer Contest Company BV, hierna te noemen CCC.

Art 1. Wijziging Disclaimer

Q&A en CCC behouden zich het recht voor deze disclaimer te wijzigen. Bij veranderingen stellen Q&A en CCC u hiervan op de hoogte.

Art 2. Juistheid en volledigheid van gepubliceerde informatie

Hoewel Q&A en CCC haar uiterste best doen om zorgvuldig om te gaan met de informatie die zij in verband met de Verkiezing en Publieksprijs ‘Beste Product van het Jaar België’ 2023-2024 verkrijgt en publiceert via de diverse kanalen (waaronder deze website), kan de door hen gepubliceerde informatie mogelijk onjuistheden en/of onvolledigheden bevatten.

Art 3. De publicatie/wijzig/verwijder rechten

Q&A en CCC keuren het publiceren van informatie die eventueel in strijd is met enige Europese wetgeving niet goed. Q&A en CCC behouden zich het recht voor om, naar eigen goeddunken, de informatie, de inhoud, het gebruik, het ontwerp, de verleende diensten of enig ander onderwerp van de Verkiezing en Publieksprijs 'Beste Product van het Jaar België' editie 2023-2024 website, te wijzigen.

Art 4. Juistheid van informatie deelnemende consumenten

U stemt toe geen valse of verkeerde informatie te geven, wanneer u deelneemt aan de Verkiezing en Publieksprijs ‘Beste Product van het Jaar België’ editie 2023-2024. Q&A en CCC behouden zich het recht voor om, naar eigen goeddunken, tijdelijk of permanent iedere deelnemende consument om wat voor reden dan ook uit te sluiten van deelname aan de verkiezing, ook zonder de beperking of de schending van deze disclaimer, of schending van Europese wetgeving en richtlijnen.

Art 5. Intellectuele eigendomsrechten

Alle rechten van intellectuele eigendom betreffende de Verkiezing en Publieksprijs ‘Beste Product van het Jaar België’ 2023-2024, waaronder doch niet beperkt tot de vaste inhoud, de vormgeving, de vragenlijsten, de technologie, de URL, en de inhoud van de website, liggen bij Q&A (en/of haar moederorganisatie Avantage BV) en CCC. Dit geldt ook voor de website. Iedere openbaarmaking of verveelvoudiging van intellectuele eigendommen van (dan wel van Avantage BV) en CCC (anders dan de informatie die u zelf aan Q&A en/of CCC heeft toevertrouwd) is verboden zonder hiervoor vooraf de schriftelijke en expliciete toestemming te hebben ontvangen van Q&A en/of CCC.

Bij het aanleveren van informatie aan Q&A of CCC verklaart u dat, bij het gebruik van deze informatie door Q&A en/of CCC op de website, geen auteursrecht of copyright wordt overtreden berustend bij een derde partij.

Art 6. Rechts- en forumkeuze

Op deze disclaimer is het Nederlandse recht van toepassing.